Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės apskritis

administracinis teritorinis vienetas, sudarytas 1818 Prūsijos karalystėje per 1815–1818 įvykdytą administracinę teritorinę reformą.

Gumbnės apskrits (vok. Kreis Gumbinnen) sudaryta 1818 per Prūsijos karalystėje 1815–1818 įvykdytą administracinę teritorinę reformą. Egzistavo iki 1945. Centras Gumbinė. Iki tol buvę dideli vienetai hauptamtai (vok. Hauptamt) buvo padalyti į mažesnius, vadinamuosius kreizus (vok. Kreis), kurie įgijo apskrities statusą su atitinkamomis tarnybomis. Gumbinės apskritis ribojosi su Pilkalnio, Stalupėnų, Įsruties, Darkiemio ir Geldapės apskritimis, sudarytomis per tą reformą. Gumbinės apskritis apėmė Pisos vidurupio, Romintos ir Unguros žemupių sritį. Gumbinės apskrities plotas 1818 sudarė 613,2 km2. 1819 gyveno 27 220 žmonių (su kariškiais), iš jų lietuviškai kalbančių 5635 žmonių; 1939 – 55 270 žmonių. Parapijos (1818): Gumbinės liuteronų ir reformatų, Valtarkiemio, Žirgupėnų, Nemerkiemio, Jucių, Išdagų, Gerviškėnų, Nybudžių. Iš pradžių Gumbinės apskrityje vyravo domenų (karaliaus) žemėvalda. Pavienių dvarininkų valdų daugiausia buvo Nemerkiemio ir Gumbinės liuteronų parapijose. Gumbinės apskrities teritorijoje iki 1709–1711 maro bei bado absoliuti gyventojų dauguma buvo lietuviai. Po jo Gumbinės apskritis tapo labiausiai vokiečių (daugiausia kaimiečių) kolonizuota Mažosios Lietuvos žeme. Gumbinė buvo Lietuvos departamento, vėliau Gumbinės apygardos centras. Dėl to Gumbinės apskrityje germanizacija vyko sparčiau negu kitose lietuviškose apskrityse. Tačiau pagal Rytprūsių Konsistorijos pateiktus 1848 duomenis lietuviškos pamaldos dar vykdavo visose parapijose, išskyrus Valtarkiemio ir Žirgupėnų. Vokiškos oficialios statistikos (kuri buvo neobjektyvi lietuvių ir mozūrų-lenkų atžvilgiu) duomenimis, Gumbinės apskrityje 1825 gyveno 33 925 žmonės, iš jų lietuviškai kalbančių šeimynų narių 255 (0,8%), 1852 atitinkamai 41 720 žmonių ir 300 žmonių (0,7%), 1890 – 48 930 žmonių ir 175 žmonės (0,4%), 1900 – 50 780 žmonių ir 100 žmonių (0,2%) ir 1910 – 51 235 žmonės ir 100 žmonių (0,2%). Taigi iš Mažosios Lietuvos apskričių Gumbinės apskritis buvo germanizuota pirmiausia. 1939 Gumbinės apskrities 730 km2 plote buvo 55 272 gyventojai, 8 bažnytkaimiai ir apie 157 kaimų seniūnijų, o iš jų – tik 8 vokiškais vardais.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Žemėlapis. Gumbinės apskritis