Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gabriel Engel

Gabrielius Engelis, XVII–XVIII a. evangelikų kunigas, švietimo, lietuvių raštijos darbuotojas.

Engel Gabriel (Gabrielius Eñgelis) 1665 III 15 Tilžėje 1761 III 19 Kretingalėje, evangelikų kunigas, švietimo, lietuvių raštijos darbuotojas. Tilžės kunigo Michaelio (Mykolo) Engelio sūnus. XVIII a. pradžioje baigė Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą; 1710 V 26 ordinuotas kunigu ir paskirtas į Tolminkiemį, bet 1710 rugpjūtį iškeltas į Žilius, kur kunigavo iki 1731. 1718 į Mažąją Lietuvą tvarkyti tikybos ir švietimo reikalų atvykus Berlyno paskirtam pietistui Johannui Heinrichui Lysiui (Lyzijui) ir pradėjus čia vykdyti vokietinimo politiką (vietoj lietuviškų siūlė vaikams mokytis iš vokiškų vadovėlių), Engelis ėmė vadovauti kunigų opozicijai prieš Lysių. Prūsijos karaliui Friedrichui Wilhelmui I kolonizacijos reikalu lankantis Mažojoje Lietuvoje, Engelis įteikė jam vietos kunigų protestą prieš Lysių ir įtikino valdovą šio politikos kenksmingumu. Prūsijos vyriausybė Lysių nušalino (iškėlė į Mozūriją), Mažosios Lietuvos mokyklų ir bažnyčių inspektoriumi tapo Engelis; 1721 V 8–19 jo vadovaujama komisija Tilžėje sukvietė Tilžės, Ragainės, Įsruties bei Labguvos vyskupų ir 12 kunigų konferenciją švietimo reformos principams aptarti. Buvo nuspręsta Mažosios Lietuvos lietuviškose mokyklose, kaip ir bažnyčiose, palikti lietuvių kalbą. Reformos projekte Engelis numatė kiekvienoje parapijoje įkurti po 10 pradžios mokyklų. Vokietininkų iš Karaliaučiaus vyresnybės apkaltinta neveiklumu, komisija 1722 I 19 buvo paleista. 1726 karaliui vėl apsilankius Žiliuose (keliavo po Mažąją Lietuvą kolonizacijos paspartinimo reikalu) ir pernakvojus klebonijoje, Engelis nuo 1726 liepos vėl ėmė rūpintis švietimo reforma, iki 1731 buvo Stalupėnų inspekcijos inspektorius. 1731 jam susiginčijus su Tilžės valdininku Brandtu, iš Žilių buvo perkeltas į Kretingalę. Nušalinus H. Lysių, Engelis gerokai pataisė ir papildė jo organizuotą Martyno Liuterio katekizmo lietuvišką vertimą Mažas Katgismas ir jį išleido (1722).

Iliustracija: Gabrielio Engelio „Mažas Katekizmas“, 1722