Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Samuel Bock

Fridrichas Samuelis Bokas, XVIII a. vokiečių istorikas.

Bock Friedrich Samuel (Fridrichas Samuelis Bòkas) 1716 V 20Karaliaučiuje 1786 IX 30 ten pat, vokiečių istorikas. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1743 šio universiteto privatdocentas, dėstė filosofiją; nuo 1754 teologijos ir graikų literatūros profesorius. Nuo 1753 dar ir universiteto bibliotekininkas ir Pilies bibliotekos prižiūrėtojas. Leido žurnalą Einsiedler, 1740–1741 [Atsiskyrėlis]. Tirdamas Prūsijos istoriją, objektyviai vertino Prūsijoje gyvenančias tautas, daug dėmesio skyrė Mažosios Lietuvos materialinei ir dvasinei kultūrai. Veikale Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost- und Westpreussen, 5 Bd., 1782–1785 [Rytų ir Vakarų Prūsijos ūkinės gamtos istorijos apybraiža] pateikė gausių žinių apie Mažosios Lietuvos apskričių (Įsruties, Gumbinės, Ragainės, Šilokarčiamos) dirvožemį ir ūkį, gyventojus lietuvius, jų ūkininkavimo ypatumus, žemės ūkio inventorių, gyvulininkystę, miškinę, drevinę ir sodybinę bitininkystę, moterų drabužius (detaliai aprašė Tilžės ir Ragainės apylinkių lietuvių moterų kostiumus), kaimiečių valgius, gėrimus, jų gamybą, tautosaką, liaudies mediciną, darbo įrankius, buitį ir papročius. Žemės ūkio darbų aprašus iliustravo darbo įrankių ir transporto priemonių piešiniais, drabužių aprašą – grafikos raižiniais. Citavo lietuviškų patarlių ir priežodžių tekstų (iš Pilypo Ruigio Betrachtung der Littauischen Sprache, 1747 [Lietuvių kalbos tyrinėjimas]), pateikė trijų lietuvių liaudies dainų vertimus į vokiečių kalbą (iš Johanno Gottfriedo Herderio Volkslieder, 1778, t. 1 [Tautų dainos], žinių apie Donelaičių šeimą. Kiti svarbiausi veikalai: Kunigaikščio Albrechto gyvenimas ir veikla (vok., 1745, II leid. 1750); Historia Socianismi prussici, 1753 [Prūsijos socianizmo istorija]; Naturgeschichte des preussischen Bernsteins, 1767 [Prūsijos gintaro istorija]; Wirtschaftliches Leben für die Jugend, 1776 [Ūkininkavimo vadovėlis jaunimui]; Historia Antitrinitariorum, 1776–1783 [Antitrinitorių istorija]; Lehrbuch der Erziehungskunst, 1780 [Auklėjimo meno vadovėlis]. Kelių periodinių leidinių organizatorius ir redaktorius.

L: Rėklaitis P. Lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje ikonografija // Aidai. Brooklyn. 1975, nr. 7; Gineitis L. Lietuvių literatūros istoriografija. V., 1982; Jonynas A. Lietuvių folkloristika. V., 1984.

Kazys Grigas

Juozas Tumelis

Angelė Vyšniauskaitė

Iliustracija: Tilžės apylinkų lietuvė moteris su tradicine apranga, 1782

Iliustracija: Ragainės apylinkų lietuvė moteris su tradicine apranga, 1782