Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Evangelikų centrinis archyvas

Evangelisches Zentralarchiv, Berlyne veikianti įstaiga.

Evangèlikų centrnis archỹvas (vok. Evangelisches Zentralarchiv). Veikia nuo 1977 Berlyne. Kaupia visą Prūsijos Evangelikų Senosios Unijos Bažnyčios (vok. Evangelische Kirche der altpreußischen Union) iki 1945 ir Vokietijos Evangelikų Bažnyčios po 1919 dokumentaciją. Šios Bažnyčios jurisdikcijoje buvo visi Prūsijos karalystei iki 1846 priklausantys kraštai bei provincijos, t. p. ir Rytprūsiai su Mažąja Lietuva. Bažnyčiai vadovavo 1850 įsteigta Vyriausioji Evangelikų Bažnyčios taryba (vok. Evangelischer Oberkirchenrat). Jai buvo pavaldi Rytprūsių provincijos Bažnyčia su Konsistorija Karaliaučiuje. Šios Konsistorijos archyvai per Antrąjį pasaulinį karą žuvo, Bažnyčios dokumentų apie Mažąją Lietuvą liko tik šiame archyve. Karaliaučiaus Konsistorija buvo įpareigota visais reikalais informuoti minėtą tarybą. Dėl to Evangelikų centrinis archyvas susikaupė labai daug įvairios medžiagos apie mažlietuvių parapijas, apie Evangelikų Bažnyčios santykius su mažlietuviais nuo 1850, šiek tiek ir nuo 1810. Čia saugomi Klaipėdos krašto bažnyčių 1919–1939 dokumentai. Evangelikų centriniame archyve yra nemažai valstybinių institucijų raštų, kuriais būdavo informuojama Bažnyčia. Medžiaga apie Bažnyčią iki 1810–1850 saugoma Prūsijos kultūros palikimo slaptajame valstybiniame archyve (vok. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) Berlyne. Be to, Evangelikų centrinis archyvas saugo 1944 Rytprūsiuose surinktas parapijų knygas su gimimų, vedybų ir laidojimų metrikacija nuo XVI a.; dauguma tų knygų išgelbėtos per Antrąjį pasaulinį karą.

L: Stäche Ch. Das Evangelische Zentralarchiv in Berlin und seine Bestände. Berlin, 1992; Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Bd. l: Die östlichen Kirchenprovinzen der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union [Bearb. v. Christa Stäche]. Berlin, 1992.

Arthur Hermann