Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ervinas Prūsas

žvejys, senųjų žvejybos tradicijų perteikėjas ir populiarintojas.

Prsas Ervinas 1935 VI 6Girininkuose (Šilutės aps.), žvejys, tęsiantis savo giminės žvejybos ir nėgių gaudymo iš karklų nusipintais bučiukais tradicijas, šio amato perteikėjas ir populiarintojas. 1942–1944 baigė Paleičių-Girininkų pradinės mokyklos 3 klases (vokiečių kalba). 1944 su šeima ir kitais kaimo gyventojais evakavosi į Vakarus, frontas juos sustabdė prie Mielavos upės, sovietinių kariškių buvo uždaryti į Markthauseno (Papelkių), Labguvos apskritis, karo pabėgėlių stovyklą, kur sovietiniai kareiviai tyčiojosi iš Rytprūsių gyventojų, prievartavo moteris, pvz., nukentėjo Prūso pusseserės Vanda Mickikė ir Lydija Šukaitikė (dabar gyvenančios Vokietijoje). Iš bado ten mirus giminėms su broliu Gerhardu pabėgo į Lietuvą. Vėliau grįžęs į tėviškę dirbo įvairius upeivio, pievų darbininko ir žvejo darbus. 1955–1958 tarnavo sovietinėje kariuomenėje, 1958–1962 uždarbiavo prie Šiaurės Sachalino: kirto mišką, žvejojo lašišas. Nuo 1962 dirbo Girininkų kolūkyje, kuris vėliau buvo prijungtas prie Juknaičių sovietinio ūkio. 1964 vedė klaipėdiškę, dabar gyvenančią Vokietijoje. Kartu su broliu Šilutės muziejui pateikė vertingų žinių apie tradicinę žvejybą ir nėgių gaudymą, padovanojo žvejybos įtaisų, toliau konsultuoja žvejų ir pievininkų buities klausimais. Gyvendamas giminaičių Šukaičių sodyboje (vienoje iš 4 dar išlikusių Girininkuose), prie Rusnės upės ant kalvelės, apsodintoje medžiais apsaugai nuo ledonešio, talkinant pakviestai šeimininkauti Irenai Dargytei, savo kieme rengia moksleivių darbo ir poilsio stovyklas, dalyvauja Šilutės muziejaus ir Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro įvairių senųjų amatų populiarinimo renginiuose. Už paramą puoselėjant Mažosios Lietuvos etnokultūrą jam pareikštos Nidos (2000) ir Šilutės (2006) savivaldybių, Šilutės muziejaus (2002) padėkos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ervinas Prūsas (dešinėje) savo kieme prie nupintų bučiukų su talkininke Irena Dargyte ir Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centro direktore Birute Serviene, 2006