Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Divanas

Dyvonė, XIII a. prūsų didvyris iš Bartos, Didžiojo prūsų sukilimo prieš kryžiuočius vienas vadų.

Divanas, Dyvonė, pravarde Klokinis ar Lokys (apie 1272; žuvo); prūsiškai klokis – lokys, prūsų didvyris iš Bartos, Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274) prieš kryžiuočius vienas vadų. 1260 Divanas sutelkė bartų sukilėlių kariuomenę, apsupo Vaistotpilio pilį ir puolė nuo aušros iki sutemų. Pilis tuo metu nebuvo paimta, tačiau pabūgę būsimų antpuolių kryžiuočiai patys ją sudegino ir slapta pasitraukė. 1260 Divanas vadovavo jungtinei prūsų kariuomenei, kurią sudarė bartai, sūduviai, pagudėnai bei kiti, ir prie Unguros upės laimėjo mūšį prieš Valenovos (Vizenburgo) kryžiuočius – nukovė 20 riterių ir sunaikino visą jų kariuomenę. Po to su apgulos pabūklais apsupo pilį, kurią 3 metus kasdien puolė, kol neištvėrę kryžiuočiai pilį slapta paliko ir spruko Mozūrijos (Mazovijos) link. Divanas su trylika vyrų vijosi bėglius, tris nukovė, tačiau kiti prieš atsitraukdami jį sunkiai sužeidė. Manoma, kad 1264 sukilėliai buvo užėmę visą Pagudę. Petro Dusburgiečio kronikoje rašoma, kad Christburgo komtūrą Dietrichą von Rodę, su riteriais broliais ir keliais šimtais piligrimų pargrįžtantį su grobiu, užpuolė prūsų sukilėliai, vadovaujami Divano, tačiau jiems tik per stebuklą pavyko sukilėlius atremti. Ten pat rašoma, kad bartų ir pagudėnų vadai Divanas ir Linkas (Linko) su didele kariuomene įsibrovė į Kulmo žemę, kur rinkosi ir Ordino karinės jėgos. Pagudėnų raiteliai ir pėstininkai Divano įsakymu patraukė prie Traupeino pilies (tarp Christburgo ir Marienburgo), jos apgulai paliko pėstininkus ir jų vadu paskyrė Kaltį (ar Koltę), o raiteliai patraukė į Aliamo valsčių ir į Marienverderio salą, žudydami priešus ir imdami juos į nelaisvę. Christburgo paimti nepavyko, nes sukilėlius pasitraukti privertė atskubėjusios riteriams į pagalbą Viskavos (vok. Fischau) ir Pusilių (Posilge) pilių riterių įgulos su savo ginklanešiais. Kova dėl Christburgo vėl vyko prie Pagansčių kaimo 1271, abi kariuomenes skyrė Žirgūnės upė. Prūsai dalį savo kariuomenės slapta permetė į kitą upės krantą, nukovė 12 riterių ir 500 eilinių Ordino karių. Po energingo puolimo sukilėliams pavyko įsiveržti į Christburgo miestą, nukauti arba paimti į nelaisvę visus, nespėjusius pasitraukti į pilį. Visi pastatai buvo sugriauti. Nepaėmę pilies, pagudėnai pasitraukė su dideliu grobiu ir belaisviais. 1272 Divanas su 800 bartų karių apsupo Schönensec pilį į rytus nuo Kulmo ežero ir prisiekė savo dievams, kad visi pilyje esantys kryžeiviai būsią prie miesto vartų pakarti, jeigu jie jam neperduosią pilies. Puolant pilį riteris Arnoldas Krofas, leisdamas strėles iš arbaleto, peršovė Divanui kaklą. Vadui žuvus, bartai pasitraukė. Divano netektis sukilimui buvo skaudi nelaimė, nes sukilėliai buvo beveik pasiekę visišką pergalę, o Ordino galia Prūsoje buvo nusilpusi.

L: Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika. V., 1985; Budrickis A. Prūsų didvyriai. Divanas iš Bartos // Lietuvos pajūris. 1986, nr. 57, p. 456.

MLFA

Rimantas Jasas

Laimutė Vasiliauskaitė