Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christburgo taika

Kryžiuočių ordino ir prūsų sukilėlių sutartis, sudaryta 1249.

Chrstburgo taikà, Kryžiuočių ordino (jam atstovavo didžiojo magistro padėjėjas Heinrich von Wide) ir prūsų sukilėlių (Pamedės, dalies Varmės ir Notangos gyventojų) sutartis. Tarpininkavo popiežiaus Inocento IV legatas Liègo (Belgijoje) arkidiakonas Jokūbas. Sudaryta 1249 II 7 Christburgo (Prūsos Pamedės krašte) pilyje po prūsų pralaimėto 1242–1249 sukilimo. Prūsai sutiko priimti krikščionybę ir pripažinti Kryžiuočių ordino valdžią. Sutartis skelbė, kad popiežius priėmusiems krikščionybę prūsams suteikia laisvę, teisę būti dvasininkais. Apsikrikštiję prūsų didikai (vitingai) galėjo tapti riteriais. Naujakrikštams pažadėta teisė savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paveldėti, įsigyti ir įkeisti arba palikti testamentu. Parduoti nekilnojamąjį turtą leista sau lygiems – prūsams, vokiečiams ar pamarėnams. Kad pardavęs turtą asmuo nepabėgtų pas pagonis ar kitus kryžiuočių priešus, Ordinui privalėjo duoti užstatą, atitinkantį parduodamo turto vertę. Leista teisėtu būdu įsigyti turto. Mirusiojo turtą paveldi sūnus arba netekėjusi duktė, jei jų neturi – gyvi mirusiojo tėvas ar motina, jei šie mirę – brolis bei jo sūnus. Jei kuris prūsas neturi jokių įpėdinių, jam mirus nekilnojamasis turtas atitenka Kryžiuočių ordinui arba feodalui, kurio žemėje tas naujakrikštas gyveno. Jeigu kas savo nekilnojamąjį arba kilnojamąjį turtą užrašytų Bažnyčiai ar dvasininkui, tai per metus tas turtas turėjo būti parduotas mirusiojo giminėms, o gauti pinigai atiduoti Bažnyčiai arba dvasininkui; jeigu tas nebūtų padaryta, turtas turėjo atitekti Kryžiuočių ordinui. Naujakrikštams pažadėta teisė kelti bet kurias bylas ir būti atsakovais visuose teismuose; prūsų pageidavimu, pasaulietiniame teisme leista naudotis lenkų teise. Teisėta santuoka buvo laikoma sudaryta tik bažnyčioje su liudytojais. Teisėtais įpėdiniais laikomi gimusieji iš tokios santuokos. Pamedėnai pasižadėjo 1249 I pusėje pastatyti 13 bažnyčių, varmiai – 6, notangai – 3. Naujakrikštai įsipareigojo tas bažnyčias aprūpinti žeme (kiekvienai po 8 ūbus žemės: 4 ūbus lauko ir 4 – miško), duoti dvasininkams dešimtinę (nuo 20 margų žemės, be to, 2 jaučius, arklį ir karvę), visus tautiečius per mėnesį priversti krikštytis. Jeigu iki nustatyto termino bažnyčios nebus pastatytos, magistras arba riteriai (broliai) iš tų prūsų prievarta paimsią duoklę ir iš jos būsią pastatytos bažnyčios. Naujakrikštai pasižadėjo eiti į savo parapines bažnyčias bent sekmadieniais ir šventadieniais. Christburgo taika reikalavo iš prūsų atsisakyti pagoniškų apeigų ir papročių: kad jie nesileis sudeginami ar palaidojami su žirgais, ginklais, drabužiais ar kitomis brangenybėmis, o mirusiuosius laidos pagal krikščioniškus papročius kapinėse; nuėmę derlių, neaukos savo dievui Kurkai ar kitiems stabmeldžių dievams. Naujakrikštai pasižadėjo neturėti dviejų ar daugiau žmonų, o jų santuoka turėjo būti registruojama bažnyčioje; nevesti moterų, susietų kraujo giminystės ryšiais; laikyti teisėtais įpėdiniais ir vertais paveldėjimo tiktai tuos abiejų lyčių vaikus, kurie bus gimę iš teisėtos moterystės pagal Romos Katalikų Bažnyčios nuostatas. Tų tėvų, kurie per mėnesį nepakrikštijo savo vaikų, turtą naujakrikštai pasižadėjo konfiskuoti, o atkakliai per mėnesį nesikrikštijančius suaugusiuosius išvyti vienmarškinius iš krikščionių gyvenamų sričių. Naujakrikštai pasižadėjo nesudarinėti sutarčių prieš Kryžiuočių ordiną, didįjį magistrą, riterius bei vienuolius ir ginkluoti eiti su jais į visus karo žygius. Jeigu tokie prūsai patektų į nelaisvę, Ordinas stengsis juos išlaisvinti. Pabrėžta, kad naujakrikštų teisės ir laisvės galioja tol, kol šie nenusidės, t. y. vykdys visus įsipareigojimus ir bus paklusnūs Kryžiuočių ordino valdžiai. Christburgo taika – vienas vertingiausių Europos vidurinių amžių tarptautinės teisės paminklų.

L: Voigt J. Geschichte Preussens. II. 1927; LE, III, p. 511; Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai K., 1948, p. 238–242; Pašuta V. Lietuvos valstybės susidarymas. V., 1971, p. 71–149; Perdaug kieta vergija // Keleivis. 1955, Nr. 11; Пашуто B. Помазания. Mocквa, 1955.

Rimantas Jasas

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Christburgo komtūro antspaudas, XIII a. / Iš Borchert F. knygos „Burgenland Preussen“. München-Wien, 1987