Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Casparus Hennenberger

Kasparas Henenbergeris, XVI a. Prūsijos istorikas ir kartografas, kunigas.

Hennenberger Casparus (Kasparas Hènenbergeris) 1529 Erlich in Franken 1600 II 29 Karaliaučiuje, Prūsijos istorikas ir kartografas, kunigas. 1550–1554 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Kartu domėjosi Prūsijos geografija, sudarė Prūsijos žemėlapių. Neprisidėjęs prie tuo metu Prūsijoje įsigalėjusių osiandrininkų, kunigu nebuvo ordinuotas, tik 1554 pasiųstas į Dumnavą eiti diakono pareigų. Be to, kunigavo gretimoje Jurgenavos (vok. Georgenau) parapijoje. Pakviestas Prūsijos didiko Mühlhauseno bažnyčios patrono Georgo von Kunheimo, Hennenbergeris 1560 pradėjo kunigauti šioje parapijoje. Gerai išmokęs lietuvių kalbą, pamokslus vietos lietuviams sakė jų gimtąja kalba. Atsidėjęs mokslui buvo apleidęs parapijų reikalus ir atleistas. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Friedricho dėka 1590 pradėjo kunigauti Karaliaučiaus Lyvenikės (vok. Löbenicht) parapijoje; čia pamokslus sakė lietuviškai ir lenkiškai. Keliaudamas po prūsų bei Mažosios Lietuvos žemes, Hennenbergeris nuo 1569 rinko geografines žinias Prūsijos žemėlapiams sudaryti; Hennenbergerio žemėlapius braižyti padėjo sūnus Hansas (duktė Barbora buvo ištekėjusi už Martyno Liuterio sūnaus Hanso, abu gyveno ir palaidoti Mühlhausene). Hennenbergerio parašytuose Prūsijos istoriniuose-geografiniuose veikaluose (svarbiausias Kurze und wahrhaftige Beschreibung des Landes zu Preussen, 1584 – Prūsijos krašto trumpas ir tikroviškas aprašymas) yra žinių iš Mažosios Lietuvos praeities, baltų mitologijos ir to meto įvykių aprašymų. Jo teigimu, Įsruties apskrities (vok. Hauptamt; tuo metu apėmė didelę Mažosios Lietuvos teritoriją) gyventojai yra „beveik vieni lietuviai“ (fast eitel Litauer): pas Prūsijos kunigaikštį iš Sembos į Karaliaučių 1595 pakviestos 10 šokėjų sūduvių, nemokėjusios vokiškai. Remdamasis 80-mečio prūso šnekta, Hennenbergeris 1555 sudarė prūsų kalbos tarmių žodynėlį.

L: Biržiška V. Kasparas Hennenbergeris // Aleksandrynas, II, V., 1990, p. 145–147; MLFA.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Casparo Hennenbergerio veikalo „Prūsijos didžiųjų krašto lentų arba žemėlapių paaiškinimai“ antraštinis lapas, vokiškai, 1595 / Iš Kauno technologijos universiteto Bibliotekos rankraštyno