Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Balsas“

darbininkų ir kaimo bendruomenės dvisavaitinis žurnalas, ėjęs 1928–1933.

„Basas“, darbininkų ir kaimo bendruomenės dvisavaitinis žurnalas, ėjęs 1928 I 28–1933 V 1 Karaliaučiuje, Tilžėje, Berlyne. Leido Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas vietoje sustojusio Mūsų balso. Redagavo I. Gaška, B. Pušinis, I. Meskupas. Spausdino O. Mauderodės spaustuvė ir kitos Tilžėje. Išėjo 129 numeriai. Tiražas iki 2000 egzempliorių.

ŽE