Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ąžuolas“

lietuvių jaunimo draugija Rukuose (Pagėgių aps.). Veikė 1912–1939, su pertrauka per Pirmąjį pasaulinį karą.

„Ąžuolas“, lietuvių jaunimo draugija Rukuose (Pagėgių aps.). Veikė 1912–1939, su pertrauka per Pirmąjį pasaulinį karą. Steigėjai: Jonas Jonušaitis, Mikas Gudaitis, Jonas Vanagaitis. Valdybos pirmininkai (nuo 1919): E. Laužius, J. Andriušis, P. Endzilaitis, E. Kestenius, V. Listanderis. Ąžuolo chorui dirigavo L. Deivikas, K. Babelis, J. Atraškevičius, V. Četkauskas. Ąžuolas rengė susirinkimus, kuriuose skaitė paskaitas, mokė lietuviškų šokių ir žaidimų, rengė lietuvių kalbos ir rašybos, namų ir rankdarbių kursus. Kasmet surengdavo po keletą švenčių su choro koncertais, vaidinimais, eilių deklamavimais. Su choru ir vaidintojais lankydavo kaimynines jaunimo draugijas, dalyvaudavo Joninių šventėje Rambyne. Keliaudavo, lankėsi Juodkrantėje ir kitose krašto apylinkėse. Kvietė į Rukus kitas draugijas. 1911 X 15 vaidino Vydūnas su Tilžės giedotojų draugijos vaidintojais savo vienaveiksmėje komedijoje Numanė. 1913 IV 27 buvo parodyta Vydūno komedija Smarkusis Krušna. 1921 Ąžuolo susirinkimas vyko Jekšterkiuose. Metiniame Santaros susirinkime 1921 pranešta: Ąžuolas turi 66 narius, tais metais vyko 7 Ąžuolo narių susirinkimai, 2 valdybos posėdžiai, surengta 2 šventės ir 3 vakarėliai, Ąžuolo choras dainavo 2 sykius Plaškių Liepos surengtose šventėse. 1922 II 5 Jekšterkiuose surengta žiemos šventė, kur dalyvavo ir tilžiškiai. Švenčiant draugijos 10-metį, sveikinimo kalbas sakė Vydūnas, Adomas Brakas, dainavo Tilžės giedotojų draugijos ir Ąžuolo chorai, Ąžuolo vaidintojai suvaidino Vydūno Namų ugnelę. 25-mečio proga buvo pastatyta iki šiol išlikusi akmens stela su įrašu: „Santara. Lietuviais esame mes gimę. 1912–1937, Rukai, 1937 IV 6“. Tada pagrindinis kalbėtojas buvo poetas Kristupas Lekšas, giedojo Vaidilutės choras iš Klaipėdos.

Vilius Ašmys

Jurgis Reisgys