Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anzelmas Titus Gailius

XX a. gydytojas.

Galius Anzelmas Titus 1917 IV 5Verdainėje (Šilutės aps.) 1997 II 23Hamiltone (Kanada), gydytojas. Lietuvininko kunigo ir mokytojo Valentino Gailiaus sūnus. Mokėsi Rusnės pradžios mokykloje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje Klaipėdoje. Baigė Karo mokyklą Kaune, įgijo artilerijos jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1944 Karaliaučiaus universitete baigė mediciną. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo išvietintųjų stovyklose (DP) Vokietijoje, 1948 emigravo į Kanadą. Išlaikęs egzaminus atidarė savo medicinos kabinetą, antrą kartą vedė Aldoną Babeckienę, gimusią Macikuose, Šilutės apskritis. Priklausė Hamiltono lietuvių bendruomenei, Kanados lietuvių gydytojų draugijai, Kanados lietuvių fondui ir Mažosios Lietuvos fondui. Rėmė spaudą ir liko ištikimas Mažajai Lietuvai. Palaidotas White Chapel Memorial Gardens kapinėse Hamiltone.

Vilius Pėteraitis