Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Ivaškevičius-Aivas

XIX–XX a. verslininkas, visuomenės veikėjas, Klaipėdos sukilimo dalyvis.

Ivaškẽvičius-Aivas, Antanas 1886 IX 3Tryškiuose (Šiaulių aps.) 1975Bostone (JAV), verslininkas, visuomenės veikėjas, Klaipėdos sukilimo dalyvis. 1905 atvyko į JAV. Bostone 1911 baigė vakarinę aukštesniąją mokyklą. 1919–1928 buvo Baltic State Financial Corp. banko pirmininkas. Dalyvavo Susivienijimo lietuvių Amerikoje, Amerikos lietuvių Sandoros veikloje; 1920–1925 Sandoros centrinės valdybos iždininkas. Apie Lietuvos reikalus daugelyje lietuvių kolonijų skaitė paskaitas, rinko aukas. 1922, atvykęs į Lietuvą, Ivaškevičius važinėjo po kraštą ir skaitė paskaitas. Ragino prijungti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios Lietuvos, todėl prancūzų valdžia uždraudė jam kalbėti susirinkimuose. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos sukilime (1923). Parėmė Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą apie 2 mln. markių auka. Bandė įkurti verslą Klaipėdoje, bet nesėkmingai. Grįžo į JAV, bet dėl krizės atgaivinti buvusio verslo nesisekė, gyveno vargingai.

LE

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Antanas Ivaškevičius (Aivas) –1923 Klaipėdos krašto sukilėlis / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938