Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Bendorius

XX a. lietuvių išeivijos geografas.

Beñdorius Antanas 1904 V 14Giraitėliuose (Lazdijų vlsč.) 1969 V 19Brukline (JAV), geografas. 1918–1926 mokėsi Seinų Žiburio gimnazijoje. 1926–1932 Vytauto Didžiojo universitete, 1929 Karaliaučiaus ir 1931 Berlyno universitetuose studijavo geografiją. 1931–1932 parašė vadovėlį, skirtą neakivaizdinėms geografijos studijoms. 1932–1935 buvo geografijos mokytojas Kaune ir Klaipėdoje, 1935–1940 Pedagoginio instituto lektorius. Parengė geografijos kurso programą gimnazijoms. 1945–1948 tremtyje Wiesbadeno ir Hanau stovyklose – lietuvių gimnazijų mokytojas. 1946–48 lietuvių tremtinių bendruomenės švietimo valdybos narys. 1948 atvykęs į JAV mokytojavo Bruklino šeštadieninėje lietuvių mokykloje, vėliau buvo jos vedėjas, 1930–1932 organizavo Akademinio turizmo klubą ir buvo jo pirmininkas, dalyvavo steigiant Lietuvos geografų draugiją bei Lietuvos fotomėgėjų sąjungą. Padarė daug nuotraukų Lietuvos pajūryje ir Klaipėdos krašte. Nuo 1949 buvo Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos centro komiteto narys. 1945 parengė memorandumą, įrodantį lietuvių tremtinių negalėjimą grįžti į okupuotą Lietuvą. 1946 lietuvių tremtinių komiteto vicepirmininkas, 1951–1952 Niujorko lietuvių tremtinių draugijos pirmininkas. 1951 dalyvavo steigiant Bruklino Lituanistinį institutą, tvarkė geografijos skyrių Lietuvių enciklopedijoje. Bendradarbiavo Ryte, N. Romuvoje, Jūroje, Ateityje, Eglutėje.

MLFA