Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alvydas Nikžentaitis

lietuvių istorikas.

Nikžentáitis Alvydas 1961 X 18Panemunėje (Jurbarko r.), istorikas. 1984 baigė Vilniaus universitetą. 1988 apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją Lietuvių tautos kova prieš vokiečių feodalų agresiją XIV a. pirmojoje pusėje. Habilituotas daktaras (1999). 1984–1992 dirbo ir nuo 2000 dirba Lietuvos istorijos institute. 1992–1993 Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro direktorius, 1994–1998 šio universiteto Istorijos katedros vedėjas. 2000–2008 Lietuvos istorijos instituto direktorius, nuo 2002 yra vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2004–2008 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete; docentas (2004). Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto senatų, Lietuvos ir užsienio istorinių komisijų narys. Tyrimų pagrindinės kryptys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino, lietuvių ir vokiečių santykiai, vidurinių amžių Lietuvos visuomenė. Svarbiausios knygos ir straipsniai, susiję su Mažosios Lietuvos istorija: Gediminas (1989); 1324 m. paliaubos su Vokiečių ordinu ir jų reikšmė (1986); Lietuvos diplomatinė kova su Vokiečių ordinu 13371342 m. (1987); Dėl čekų feodalų vaidmens 1329 m. Vokiečių ordino žygyje į Lietuvą (1988); Žalgirio mūšio vertinimas XVI a. lietuvių visuomenėje (1992); Die friedliche Periode in den Beziehungen zwischen dem Deutschen Orden und dem Großfürstentum Litauen (13451360) und das Problem der Christianisierung Litauens (1993) [Taikūs periodai Vokiečių ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykiuose (1345–1360) bei Lietuvos krikšto problema]; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pagrindinės užsienio politikos kryptys XIV a. vid.–XV avid. (1993); Bitwa pod Grunwaldem w ocenie spoleczenstwa litewskiego XVXVI stuliecia (1994) [Žalgirio mūšio vertinimas XV–XVI a. lietuvių visuomenėje]; Das Kaliningrader Gebiet im Spannungsfeld internationaler Interessen. Unter besonderer Berücksichtigung der deutsch-litauischen Beziehungen (1995) [Kaliningrado sritis tarptautinių interesų kovos lauke, ypatingą dėmesį skiriant vokiečių ir lietuvių tarpusavio santykiams]; Litauisch-preußische Beziehungen im Mittelalter: Der litauische Forschungsstand (1995) [Lietuvos ir Prūsijos tarpusavio santykiai viduramžiais: lietuvių tyrinėjimai]; Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškosios Lietuvos visuomenės bruožai (1996); 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiškai Vokietijos miestams ir dominikonų bei pranciškonų ordinų vienuoliams: ekonominiai ir politiniai laiškų parašymo motyvai (1996); Das Bild Deutschlands und der Deutschen im heutigen Litauen (1996) [Vokietijos ir vokiečių įvaizdis šiandieninėje Lietuvoje]; Germany and the Memel Germans in the 1930s (on the Basis of Lithuanian Agents before the Volksgerichtshof , 19341945) (1996) [Vokietija ir Klaipėdos krašto vokiečiai 1930-ais (Lietuvos agentai prieš tautos tribunolą), 1934–1945]; Belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje (12831409) (1997); Das Bild der Deutschen und Deutschlands in Zwischenkriegslitauen, Die deutsche Volksgruppe in Litauen und im Memelland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-litauischen Verhältnisses (1998) [Vokietijos ir vokiečių įvaizdis tarpukario Lietuvoje, vokiečių tautinės grupės tarpukario Lietuvoje ir Klaipėdos krašte, ir vokiečių– lietuvių santykių aktualūs klausimai]; In the Borderlands: the Borders of Lithuania and Prussia in the Pre-Nationalistic Period (1998) [Pasienyje: Lietuvos– Prūsijos sienos]; Prisoners of War in Lithuania and the Teutonic Order State (12831409) [Karo belaisviai Lietuvoje ir Vokiečių ordino valstybėje], Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union (1999) [Vokiečių ordinas Kalmaro unijos laikais]; Verloren und neu gefunden. Ein Blick auf die neue Heimat in Ostpreussen nach 1945 (1999) [Prarasta ir nauja atrasta. Žvilgsnis į naują tėvynę Rytprūsiuose po 1945]; Kunigaikščiai XIII a. Baltijos kraštų visuomenėse (2001); Nepavykęs bandymas prijungti Kaliningrado sritį prie Lietuvos 6-ajame dešimtmetyje (2001); Rytprūsiai lietuvių istorinėje literatūroje (2001); Zur Frage der Fürstenschicht in der baltischen Gessellschaft des 13Jahrhunderts (2001) [Kunigaikščiai XIII a. Baltijos kraštų visuomenėse].

Iliustracija: Alvydas Nikžentaitis, 2002

Iliustracija: Alvydo Nikžentaičio knygos „Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse“ viršelis, 2002