Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Gustaitis

XX–XXI a. lietuvių žurnalistas, istorikas.

Gustáitis Algirdas 1916 X 5Pečersko dvare (Mahiliavo gub., Gudija) 2002 XII 24JAV, žurnalistas, istorikas. Baigęs Kauno gimnaziją Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Literatūros studijas gilino Johanno Wolfgango Goethes universitete Frankfurte prie Maino. Nuo 1935 Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1943–1944 Vilniaus miesto kultūros skyriaus vedėjas. 1944 pasitraukė į Vokietiją; apsistojęs netoli Gumbinės pastebėjo, kad Mažosios Lietuvos senbuviai tebekalba lietuviškai. 1945 Hanau prie Maino lietuvių tremtinių stovyklos I valdybos vicepirmininkas, kultūros reikalų vedėjas, literatūros mėgėjų būrelio pirmininkas, sienlaikraščio Hanau lietuviai redaktorius. 1947 apsigyveno Čikagoje. 1955 persikėlė į Los Angeles, kur spaustuvėje dirbo korektoriumi. Nuo 1955 priklausė JAV užsienio korespondentų organizacijai. Išleido knygą Kunigaikščio M. K. Radvilos (Našlaitėlio) 1613 m. žemėlapis amžių perspektyvoje (iš Karys, 1970, nr. 8–9). Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, Encyclopaedia Lituanica. Nuolat domisi Mažąja Lietuva, Karaliaučiaus krašto tragedija po Antrojo pasaulinio karo, jo ateitimi. 1968 parašė JAV buvusiam prezidentui Hariui Trumanui laišką, klausdamas, ar kas nors iš Potsdamo konferencijos (1945) dalyvių siūlė, kad Rytprūsių šiaurinė dalis, t. y. Mažoji Lietuva, būtų prijungta prie Didžiosios Lietuvos. Tuo buvo išreikštas noras prijungti Karaliaučiaus kraštą prie Lietuvos. 1982 išleido savo parengtą Lietuvos žemėlapį, kuriame pavaizduotos ir lietuvių žemės Prūsijoje. Šaulių sąjunga 1984 išleido Gustaičio knygą Tikroji Lietuva (79 žemėlapiai, 172 iliustracijos; juose irgi yra Mažoji Lietuva). Veikalo Potsdamas ir Lietuva dega (II leidimas 1993, sudarė ir išleido klaipėdiečiai Aniceta ir Pranas Sabaliauskai; aštuoniomis kalbomis apie Lietuvą, Prūsiją bei Mažąją Lietuvą, daug unikalių iliustracijų) svarbiausia mintis, kad ilgametė okupacija, genocidas neįteisina pavergėjo, o Lietuvos likimas priklauso nuo lietuvių tautos. Abiejų lietuvių tautos dalių tragedija aprašyta knygoje Karas braukia ašarą (1990; Antrojo pasaulinio karo dienoraštis; 240 iliustracijų). Lietuvos pajūrio ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis, Mažosios Lietuvos fondo narys.

L: JAV lietuviai. T. 1., V., 1998, p. 348–349

LE

Iliustracija: Algirdas Gustaitis / Iš knygos „JAV lietuviai“, t. 1, 1999

Iliustracija: Rašytojai Bernardas Brazdžionis, Stasys Santvaras, Algirdas Gustaitis ir Pulgis Andriušis lietuvių karo pabėgėlių stovykloje su literatūros vakarų programomis (Vokietija, 1945–49) / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1954, nr. 4