Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandras Burba

XIX a. katalikų kunigas, rašytojas, publicistas.

Bùrba Aleksandras 1854 X 30Pailiuose (Šiaulių aps.) 1898 III 27Plymouth (JAV), katalikų kunigas, rašytojas, publicistas. 1882 baigė Vilniaus kunigų seminariją, kunigavo Žasliuose, Vidiškėse, Labanore. Parengė Lietuviszkas Miszias su gaidomis, kurias kunigo Pauliaus slapyvardžiu 1887 išspausdino Tilžėje. 1886–88 už draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą uždarytas Gardino pranciškonų vienuolyne, iš čia siuntė pasveikinimą Lietuwiszkam Balsui. Parašė poemą Vilniaus tauta, eilėraščių, kuriuos išspausdino Vienybėje lietuvininkų (1889), poemą Senkaus Jurgis (1889) ir kitų kūrinių, kurie buvo išleisti Ragainėje ir Tilžėje. Nuolat persekiojamas policijos, slapta kirto sieną ir išvyko į Ameriką. Daugiausia dėl Burbos agitacijos ten susikūrė daug lietuviškų parapijų (iki tol buvo mišrios lenkų ir lietuvių). Burbos raginami lietuviai Plimute 1890 sukūrė lietuvišką parapiją, kartu pastatė ir bažnyčią. Tos parapijos klebonu Burba išbuvo iki mirties. Burba aktyviai įsitraukė į visuomeninę Amerikos lietuvių veiklą. Kūrinius pasirašinėjo A. B., B. K., Lakūno, Varguolio ir kitais slapyvardžiais. 1892 išleido publicistinę brošiūrą Trumpa peržvalga lietuvystės darbų. Tais pačiais metais Mažojoje Lietuvoje pasirodė pirmoji JAV lietuvių knyga anglų kalba – J. Šliūpo ir A. Burbos pranešimų, smerkiančių tautinę priespaudą, rinkinys Rusijos valdžios piktadarybės Lietuvoje (1891). 1897 su kunigu Miluku išleido K. Donelaičio raštus. Burbos Prozaiški raštai buvo išleisti 1899–1901, jam jau mirus.

MLFA

ŽE