Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Gerutis

XX a. diplomatas, spaudos darbuotojas.

Gerùtis Albertas 1905 VII 21Rygoje 1985 XII 1Berne (Šveicarija), diplomatas, spaudos darbuotojas. 1919 savanoriu įstojo į latvių kariuomenę ir kovėsi su bermontininkais. 1924 baigė gimnaziją; mokydamasis dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime, su kitais įsteigė jaunimo draugiją Rūta, redagavo Rygos balsą. 1924 persikėlė į Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. Eltoje ėjo korespondento ir redaktoriaus pareigas, rašė į spaudą. Nuo 1928 Berlyne buvo Lietuvos Aido, vėliau Eltos korespondentas (buvo ir Latvijos telegramų agentūros Leta bei Estijos Eta korespondentas). Mokėsi Berlyno universitete. 1932 iš tarnybos pasitraukė ir mokėsi Berno universitete. Už disertaciją Die staatsrechtliche Stellung des Staatsoberhauptes in Litauen, Lettland und Estland [Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vadovų teisinis statusas] 1933 gavo teisės mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1933 Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjas. Daug rašė į vietos lietuvišką spaudą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos (telkė lėšas Giruliuose statomai jos vilai; vėliau buvo sąjungos garbės teismo pirmininkas) Klaipėdos skyriaus, Lietuvių darbininkų sporto sąjungos pirmininkas. Vienas Prekybos instituto Klaipėdoje steigėjų. Didelį poveikį jam darė Dovas Zaunius ir Erdmonas Simonaitis. Lietuvos vyriausybės pasiųstas, 1934 Lenkijoje studijavo tautinių mažumų problemas. 1936 pradėjo dirbti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarptautinių organizacijų skyriuje. 1937 paskirtas Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tautų sąjungos sekretoriumi, ėjo charge dʼaffaires pareigas. Dėl prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo žlugus Tautų sąjungai, Gerutis 1940 perkeltas į pasiuntinybę Berne. Čia vadovavo Lietuvos spaudos biurui. 1947–1954 dirbo šveicarų prekybos firmoje Berne. Kai 1948 mirė Lietuvos pasiuntinys Jurgis Šaulys, Gerutis užėmė jo vietą. Buvo Šveicarijos Lietuvių bendruomenės valdybos narys, tarybos pirmininkas, Šveicarijos Lietuvių žinių redaktorius. 1946 įsteigto Lietuvių bibliografijos archyvo iniciatorius ir vedėjas. 1954 paskirtas Lietuvos pasiuntinybės patarėju ryšiams su Vakarų Vokietijos valdžios įstaigomis. Veikalai: disertacija Kleinstaatliches Schicksal zwischen Russland und Deutschland, 1943 [Mažųjų valstybių, esančių tarp Rusijos ir Vokietijos, likimas]; Die baltischen Probleme, 1944 [Baltijos regiono problemos].

MLFA

Iliustracija: Albertas Gerutis (kairėje) su žmona Elena Berne, 1985 / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1985, nr. 7