Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolf Boetticher

Adolfas Bioticheris, XIX a. vokiečių archeologas, menotyrininkas, paminklosaugininkas.

Boetticher Adolf, Bötticher (Adolfas Biòticheris) 1842 XII 12Blumenberge prie Potsdamo (Vokietija) 1901 VI 9Varnikuose (Žuvininkų aps.), vokiečių archeologas, menotyrininkas, paminklosaugininkas. Karaliaučiaus universiteto profesorius (1883). 1865–1868 studijavo Berlyno statybos akademijoje, vėliau darbavosi viešosiose statybose. 1875 išvyko į Graikiją, dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose. Grįžęs 1879–1882 leido architektams ir inžinieriams skirtą savaitraštį. Išleido atskiras studijas: Olimpia, das Fest und seine Stätte, 1883, II leid. 1886 [Olimpas, šventė ir jos vieta]; Auf griechischen Landstrassen, 1884 [Graikijos vieškeliuose]; Die Akropolis von Athen, 1888 [Atėnų akropolis]. Nuo 1891 – Rytprūsių kultūros paminklų saugotojas. Aprašė Rytprūsių statybos ir meno paminklus, parengė ir Karaliaučiuje išleido 8 tomų veikalą Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen [Rytprūsių provincijos statybos ir meno paminklai]. Tomai skirti atskiroms sritims: t. 1 – Samland, 1891 [Semba]; t. II – Natangen, 1892 [Notanga]; t. III – Oberland, 1893 [Aukštutinė Prūsija] (t. I–III papildytas leidimas 1898); t. IV – Ermland, 1894 [Varmė]; t. V – Litauen, 1895 [Lietuva]; t. VI – Masuren, 1896 [Mozūrai]; t. VII – Königsberg, 1897 [Karaliaučius] (II leidimas su U. Arnoldo pratarme, 1983); t. VIII – Aus der Kulturgeschichte Ostpreussens. Nachträge, 1898 [Iš Rytprūsių kultūros istorijos. Papildymai]. I–VII tomuose aprašyti paminklai gausiai iliustruoti. Boetticheris parašė pratarmę IX tomui (išleistas 1899) Namens- und Ortsverzeichnis [Vardų ir vietovardžių rodyklė], kurį parengė Walteris von Schimmelpfennigis. Boetticherio daugiatomis leidinys turi didelę išliekamąją mokslinę vertę – jame apibūdinti Mažosios Lietuvos architektūros ir meno paminklai per karus ir sovietmetį buvo sunaikinti.

Vytautas Raudeliūnas

Iliustracija: Adolfo Boetticherio knygos „Rytprūsių provincijos statybos ir meno paminklai“ t. V, 1895, viršelis

Iliustracija: Namas Įsėje, Pakalnės apskrityje, XIX a. pabaiga / Iš Boetticher A. knygos „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen“. Bd. V: Litauen. Königsberg, 1895

Iliustracija: Įsruties turgaus aikštė, XIX a. pabaiga / Iš Boetticher A. knygos „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen“. Bd. V: Litauen. Königsberg, 1895