Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių giedotojų draugija Tilžėje

Lietuvių giedotojų draugija, reikšminga kultūrinė tautinė organizacija, veikusi Tilžėje.

Lietùvių giedótojų draugijà Tižėje, Tižės lietùvių giedótojų draugijà, reikšminga kultūrinė tautinė organizacija. Įkurta 1895 XII 2, įstatai patvirtinti 1899 XI 12, veikė iki 1935. Įkūrėjas ir vadovas Vydūnas. Draugija išaugo iš Vydūno, kunigo H. A. W. Reidžio ir Kristupo Voskos suburto būrelio lietuvininkų, giedojusių lietuvių bažnyčiose per pamaldas. Draugija plėtojo, ugdė ir propagavo ne tik dvasinį, bet ir tautinį giedojimą bei meninį lietuviškąjį vaidinimą. Turėjo 40–60 giesmininkų chorą, vaidintojų būrelį, pučiamųjų orkestrą. Per metus įvairiose vietose vykdavo po keletą koncertų, kai kurie su paskaitomis ir vaidinimais – iš viso apie 200 renginių. Iš pradžių repertuare buvo Vydūno, vėliau ir Česlovo Sasnausko, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Naujalio, Stasio Šimkaus sukurtos ir harmonizuotos dainos. Nuo 1899 rengė vaidinimus (daugiausia statė Vydūno pjeses). 1898–1908 veikė kartu su „Birutės“ draugija. Vakarus rengdavo ant Rambyno kalno, Klaipėdoje, Verdainėje, Skaisgiriuose, Šilutėje, Rusnėje, Vyžiuose, Lauksargiuose, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Tilžėje ir kitose vietose. Draugija turėjo bibliotekėlę, kurioje buvo gaidų, muzikinės literatūros, pjesių. Biblioteka veikė Martos Raišukytės namuose. Per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvių giedotojų draugiją persekiojo vokietininkai. 1935 ją naciai jėga uždarė.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Lietuvių giedotojų draugija Tilžėje. Viduryje – draugijos pirmininkas Vydūnas, pirmoje eilėje iš kairės pirma – Marta Raišukytė, 1900 / Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rinkinio

Iliustracija: Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 30-mečio šventė. Viduryje – Martynas Jankus, 1925 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio