Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Knygotyra“

Vilniaus universiteto mokslo darbų tęstinis leidinys.

„Knygótyra“, Vilniaus universiteto mokslo darbų tęstinis leidinys (eina nuo 1961), publikuojantis mokslo darbus iš knygų istorijos, bibliografijos bibliotekininkystės ir informatikos. Nuo 1992 vyrauja lituanistinė tematika. Leidinio 17 tome Z. Dūdaitės straipsnyje Prūsų katekizmai ir jų vertėjai paskelbta naujų šaltinių – vertėjo Abelio Vilio 1566 raštas ūkio klausimais bei 1547 Prūsijos bažnyčių vizitacijos protokolas. L. Dėnienė pirmą kartą iš rankraščio skelbė Martyno Jankaus 1935 rašytus atsiminimus Mano prietikių enciklopedija, kur gausu vertingų žinių apie žymius Mažosios Lietuvos asmenis. 18 tome Z. Dūdaitės straipsnis Prūsų katekizmų vokiškų tekstų pirminiai šaltiniai. Su Karaliaučiaus universiteto profesoriumi, tautosakos tyrinėtoju supažindina Domas Kaunas straipsnyje Pėteris fon Bolenas ir jo biblioteka. L. Dėnienė publikavo Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje Enzio Jagomasto archyve saugomus žymių Mažosios ir Didžiosios Lietuvos veikėjų jam rašytus laiškus. 19 tome daug žinių apie vieną žymiausių lietuviškos spaudos įmonių yra jubiliejiniame leidinyje Otto fon Mauderodės firmos (knygų, meno ir litografijos spaustuvė, litografija, knygrišykla, popieriaus krautuvė) veiklos 25-mečio paminėjimo knyga, kurį pristatė D. Kaunas. Apie didelę reikšmę lietuviškų knygų leidybai turėjusį Heidelbergo universiteto Karlo Vinterio knygyną, jo išleistus lietuviškus leidinius ir ryšius su Mažosios Lietuvos spaustuvėmis 20 tome – D. Kauno straipsnis Lietuviškų knygų leidyba Heidelberge. 21 tome tas pats autorius skelbė Prūsijos kultūros palikimo slaptajame archyve Berlyne saugomą įdomią medžiagą – Karaliaučiaus spaustuvininko ir Klaipėdos knygrišių ginčas dėl 1791 metų lietuviško giesmyno platinimo. 22 tomas skirtas Aušros laikraščio 110-osioms metinėms. 23 tome – D. Kauno straipsnis Marginalijos lietuvių nacionalinei bibliografijai – įdomi medžiaga apie 100 kortelių rinkinius burteles ir kitus lietuviškus spaudinius; 24 tome – Reylaenderių spaustuvės ir leidyklos Tilžėje 75-mečio jubiliejaus leidinys. R. Narbutaitė rašė apie miesto mecenatą Hugo Scheuʼų kaip archyvinės medžiagos rinkėją. 25 tome – D. Kauno publikacija Archyviniai dokumentai apie Mažosios Lietuvos senosios raštijos ir spaudos darbuotojus. 33 tome D. Kaunas, Hansas Masalskis Paskutinis Lietuvių literatūros draugijos narių sąrašas (straipsnyje pateikta daug medžiagos apie šią organizaciją ir paskelbtas svarbus šaltinis). 35 tome – L. Citavičiūtės straipsnis Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro įsteigimas – prielaidos. 36 tome – J. Marcinkevičius. Lituanikos paieškos Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo. 37 tome – A. Matijošienė. Mažosios Lietuvos metraščiai...; L. Citavičiūtė. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminare XVIII–XIX a. mokymui naudotos knygos; H. Zabulis. Liaupsės Danieliui Kleinui.

L: Kaunas D. „Knygotyra" keičia kryptį // Literatūra ir menas. 1992 III 14, nr. 11; Knygotyra. T.: 17–25; 33; 35–37.